พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่กก

คือ คำที่มีตัว ก ข ค คร ฆ เป็นตัวสะกด อ่านออกเสียง ก


ซอก ฉีก ฉุก ชอกช้ำ ทุกข์ พวกพ้อง จวัก จารึก เทือกเขา ปากกา สกปรก

เครื่องคิดเลข โทรเลข มุข ความสุข สุขสันต์

เทคโนโลยี เชื้อโรค ยุคใหม่ โชคชัย โชคดี วรรค บุคคล นาค

คร สมัคร สมัครใจ

เมฆ เฆมฝน ก้อนเมฆ เมฆหมอก