พยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่เกย

คือ คำที่มี ย เป็นตัวสะกด อ่านออกเสียง ย

ตัวอย่างคำที่มีตัวสะกดในมาตราตัวสะกดแม่ เกย

ได้แก่ กระจ้อยร่อย ข่าย ชีวาลัย ทยอย นโยบาย เนย เนื้อทราย

เปรียบเปรย พระทัย โพยภัย ภูวไนย เสวย มโนมัย วินัย สาหร่าย อาชาไนย